biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7642298
ul. Sienkiewicza 6a,
41-300 Dąbrowa Górnicza
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Obecnie realizowane projekty

Szkolenia komputerowe w ramach projektu pn. "ECDL na 5.0+"

Projekt realizowany jest z Poddziałania 9.6.2 PO KL we współpracy z Liderem: Business Center 1.

W ramach realizowanego Projektu oferowane są bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL Start oraz ECDL Core.

ECDL Start zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputera i pakietów biurowych i obejmuje cztery wybrane moduły z siedmiu występujących w programie szkolenia ECDL Core. Program szkoleń z ECDL Start zakłada realizację 60 godzin zajęć dydaktycznych (45 minutowych). Szkolenie jest przeznaczone dla 260 osób (140 kobiet i 120 mężczyzn).

Szkolenie ECDL Core zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputerów oraz pakietów biurowych, ujetych w 7 modułach (podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerowych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach komputerowych). Program szkoleń obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych. Szkolenie skierowane jest do 40 osób (24 kobiet i 16 mężczyzn).

Każdy z uczestników projektu, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie oraz po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego zostanie sfinansowany dla każdej Uczestniczki/każdego Uczestnika egzamin obejmujący cztery moduły dla szkolenia ECDL Start i siedem modułów dla szkolenia ECDL Core. Zdanie egzaminu oznacza otrzymanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne potwierdzające posiadane umiejętności odpowiednio na poziomie ECDL Start lub ECDL Core.

Wsparcie w ramach Projektu łącznie jest skierowane do 300 osób (164 kobiet i 136 mężczyzn) w wieku 50+, bezrobotnych oraz zatrudnionych, mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa dolnośląskiego.

Czas trwania projektu: 01.04.2014r. - 30.06.2015r.
Obszar realizacji: województwo dolnośląskie

Więcej informacji: www.dolnoslaskie.bc1.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia komputerowe w ramach projektu pn. „KOMPUTER BEZ TAJEMNIC”

Projekt realizowany jest z Poddziałania 9.6.2 PO KL we współpracy z Liderem: Business Center 1.

W ramach realizowanego Projektu oferowane są bezpłatne szkolenia komputerowe z zakresu ECDL Start oraz ECDL Core.

ECDL Start zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputera i pakietów biurowych i obejmuje cztery wybrane moduły z siedmiu występujących w programie szkolenia ECDL Core. Program szkoleń z ECDL Start zakłada realizację 60 godzin zajęć dydaktycznych (45 minutowych). Szkolenie jest przeznaczone dla 260 osób (140 kobiet i 120 mężczyzn).

zkolenie ECDL Core zawiera podstawowe zagadnienia z obsługi komputerów oraz pakietów biurowych, ujętych w 7 modułach (podstawy technik komputerowych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna, usługi w sieciach komputerowych). Program szkoleń obejmuje 80 godzin zajęć dydaktycznych. Szkolenie skierowane jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn).

Każdy z uczestników projektu, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie oraz po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego zostanie sfinansowany dla każdej Uczestniczki /każdego Uczestnika egzamin obejmujący cztery moduły dla szkolenia ECDL Start i siedem modułów dla szkolenia z ECDL Core. Zdanie egzaminu oznacza otrzymanie certyfikatu wydawanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne potwierdzające posiadanie umiejętności odpowiednio na poziomie ECDL Start lub ECDL Core.

Wsparcie w ramach Projektu łącznie jest skierowane do 300 osób (160 kobiet i 140 mężczyzn) w wieku 50+, niezatrudnionych oraz zatrudnionych, z wykształceniem maksymalnie średnim mieszkających i/lub pracujących na terenie województwa lubuskiego.

Czas trwania projektu: 01.02.2014r. - 31.05.2015r.

Obszar realizacji: województwo lubuskie

Więcej informacji na stronie: www.lubuskie.bc1.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt "Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na terenie powiatu myszkowskiego"

Projekt skierowany jest do 400 osób w wieku 18 - 64 lat, zainteresowanych uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy preferencji zawodowych oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno-szkoleniowej które:

 • mieszkają na terenie powiatu myszkowskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 25 - miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu)

lub

 • pracują na terenie powiatu myszkowskiego

lub

 • uczą się na terenie powiatu myszkowskiego

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać z usługi brokera edykacyjnego. Broker edukacyjny to pośrednik między Uczestnikiem/Uczestniczką projektu, a rynkiem edukacyjnym. Jego zadaniem jest pomoc w wyborze odpowiedniego szkolenia, studiów bądź innych ofert kształcenia, w oparciu o indywidualne możliwości i potrzeby Uczestników/Uczestniczek projektu dzięki analizie ich potrzeb edukacyjnych i znajomości aktualnego rynku edukacyjnego.

Uczestnicy/Uczestniczki projektu oraz przedstawiciele instytucji szkoleniowych będą mieli możliwość bezpośredniego spotkania na giełdach lub targach ofert edukacyjnych organizowanych przez brokerów edukacyjnych w ramach projektu.

Projekt realizowany jest przez: Fundację Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Myszkowie

Czas trwania projektu: 01.10.2013r. - 31.03.2015r.

Więcej informacji na stronie: www.darmowaedukacja.frapz.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego"

Projekt realizowany jest z Poddziałania 7.2.2 PO KL w współpracy z Partnerami:

 • Rudzką Agencją Rozwoju "INWESTOR" sp. z o.o. z Rudy Śląskiej (LIDER),
 • Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zartudnienia z Dąbrowy Górniczej,
 • Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna,
 • Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z Katowic,
 • Fundacja Internationaler Bund Polska z Krakowa,
 • Izbą Przemysłowo-Handlową z Tarnowskich Gór.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie centralnym woj. śląskiego*.

Projekt przewiduje:

1. wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonimii Społecznej (PES) ora ich przedstawicieli, a także osób fizycznych, które są zainteresoawane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomi społecznej (ES);

2. wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe dla osób fizycznych (wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego) oraz osób prawnych zainteresowanych założeniem działalności w formie Spółdzielni Soocjalnej;

3. zawiązywanie i rozwój partnerstw/sieci współpracy lokalnych podmiotów w tym PES, JST, instytucji rynku pracy, integracji i pomocy społecznej szczególnie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

4. poszukiwania długookresowych źródeł finansowania ES

Każdy z Partnerów projektu prowadzi Punkt Informacyjny, w którym podmioty, jednos i osoby zainteresowane założenie i/lub prowadzeniem działalności w sektorze ES mogą uzyskać informacje na temat szczegółowej oferty projektu oraz podstaw dotyczących funkcjonowania sektora ES.

Czas trwania: 01.01.2013r. - 30.06.2015r.

Obszar realizacji: *Subregion Centralny woj. śląskiego tj.: M. Bytom, M. Gliwice, M. Zabrze, M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, M. Piekary Śląskie, M. Katowice, M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, M. Tychy, M. Sosnowiec, M. Mysłowice, M. Dąbrowa Górnicza, M. Jaworzno oraz powiaty zawierciański, będziński, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, lubliniecki, tarnogórski, gliwicki.

więcej informacji na stronie: www.owes.slask.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Spółdzielnie socjalne nowej ery

Projekt realizowany w partnerstwie z ETC Sp. z o.o. Celem projektu jest zwiększenie przedsiębiorczości społecznej wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa śląskiego. Wsparcie polegało będzie w szczególności na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacji biznesowej tych osób w zakresie założenia i prowadzenia przez te osoby Spółdzielni socjalnych poprzez przyznanie dotacji w wysokości do 120.000 tys. złotych oraz zapewnienie finansowania pierwszego etapu jej działalności.

Czas trwania projektu: 01.04.2012r. - 31.03.2015r.

Obszar realizacji: woj. śląskie

Więcej informacji na stronie: www.spsnowejery.frapz.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt "Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych"

Projekt realizowany jest wraz z Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie uczniów w tworzeniu przez nich edukacyjnych i zawodowych planów poprzez uzmysłowienie im tego, co jest dla nich ważne, uświadomienie indywidualnych predyspozycji, umiejętności i talentów oraz przybliżenie wszystkich aspektów społecznych, ekonomicznych i psychologicznych wybieranych przez nich zawodów.

Na zajęciach prowadzonych w ramach projektu uczniowie będą mieli możliwości zdobycia informacji na temat współczesnego rynku pracy, regionalnego rynku edukacyjnego, wolontariatu. Ponadto nauczą się określać własne cele życiowe, edukacyjne i zawodowe.

Projekt zakłada przeprowadzenie w 2014 roku cyklu warsztatów orientacji edukacyjnej i zawodowej dla 750 uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Dąbrowy Górniczej. Dodatkowo, przewiduje się przeprowadzenie indywidualnych spotkach (konsultacji), dla co najmniej 300 uczniów, których celem będzie wspomaganie edukacji w zakresie wyboru zawodowego.

W 2014 roku do projektu przystąpi 12 dąbrowskich szkół gimazjalnych. Tradycyjne warsztaty realizowane będą w dwóch etapach:

 • w okresie wiosennym (kwiecień - czerwiec 2014r.)
 • w okresie jesiennym (wrzesień - grudzień 2014r.)

Czas trwania projektu: 01.03.2014r. - 31.12.2014r.

Obszar realizacji: Dąbrowa Górnicza

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.