biuro@frapz.org.pl

tel. (032) 7642298
ul. Sienkiewicza 6a,
41-300 Dąbrowa Górnicza
Rachunek bankowy:

63 2490 0005 0000 4530 9330 3345
ALIOR BANK
O/Dąbrowa Górnicza
KRS 0000144428             NIP 629-22-38-414           REGON 277947710

Obecnie realizowane projekty

Projekt "Pozytywne żłobki na Śląsku"

Projekt z Działania 8.1.3 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w  partnerstwie z Fundacją Pozytywne Inicjatywy.

Głównym założeniem w/w projektu jest utworzenie 7 żłobków w miejscowościach: Katowice, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Gliwice, Chorzów i Zabrze. Powstanie również 336 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Beneficjentami w projekcie będą osoby zatrudnione powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 3. Celem projektu jest poprawa dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie i prowadzenie 7 placówek oraz 336 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Czas trwania projektu: od 01.05.2016 r. do 30.04.2018 r.

 

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społenczej  Centralno - Wschodni"

"OWES C-W" jest projektem realizowanym przez konsorcjum składające się z 3 partnerów działających na określonym poniżej obszarze:

Lider - Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" z Katowic (miasto Sosnowiec oraz powiat będziński),

Partner 1 - Fundacja RAPZ (miasto Dąbrowa Górnicza oraz powiat zawierciański),

Partner 2 - Fundusz Górnośląski S.A. Oddział Katowice (miasta Siemianowice Śląskie, Chorzów oraz Świętochłowice).

Głównym założeniem w/w projektu jest świadczenie profilowanych usług doradczych, edukacyjnych i biznesowych na rzecz efektywnego funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników PES oraz wspieranie tworzenia nowych i stabilnych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Projekt oferuje wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób wykluczonych lub  zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz udzielanie dotacji na zakładanie nowych, bądź też  przystępowanie do już istniejących przedsiębiorstw społecznych. Projekt przewiduje świadczenia na poziomie lokalnym usług animacyjnych służących rozwojowi organizacji obywatelskich i partycypacji społecznej oraz usług inkubacyjnych. Ponadto przewiduje wsparcie działań w zakresie poszukiwania i wdrażania zidentyfikowanych długookresowych źródeł finansowania PES oraz inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną.

Najważniejsze założenia liczbowe projektu "OWES C-W":

- utworzenie 127 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, co przekłada się na 38 pełnych etatów;

- utrzymanie miejsc pracy po opuszczeniu programu przez 117 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- objęcie wsparciem projektowym 587 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

- objęcie kompleksowym wsparciem 148 PES.

Czas trwania projektu: do 31.08.2018 r.

Wysoką jakość usług świadczonych przez OWES potwierdza uzyskana w dniu 23 lipca 2015 r. akredytacja w ramach AKSES.

FRAPZ 2012 © Wszelkie prawa zastrzeżone.